Prava i obaveze članova

Prava i obaveze članova Udruženja su:

1.u okviru Udruženja pokreću i razmatraju sva pitanja iz delatnosti Udruženja u cilju razvijanja biciklizma i na taj način uticati na podizanje ekološke svesti kroz smanjenje korišćenja motornih vozila;

2.neposredno ili preko svojih predstavnika u organima Udruženja daju predloge, sugestije i mišljenja radi donošenja odgovarajućih, odluka, zaključaka i dr.;

3.iniciraju, predlažu i odlučuju o osnivanju odgovarajućih oblika organizovanja i rada u Udruženju;

4.koriste stručnu i drugu pomoć, kao i usluge koje vrši Udruženje u okviru svoje delatnosti;

5.biraju svoje predstavnike i budu birani u organima i oblicima organizovanja i rada u Udruženju i upravljaju poslovima Udruženja;

6.daju Udruženju informacije i podatke koje ono od njih traži radi obavljanja zakonom i Statutom predviđenih poslova i zadataka;

7.uredno plaćaju Udruženju članarinu i obezbeđuju uslove za efikasan rad Udruženja;

8.u međusobnim odnosima neguju i poštuju sportski moral i sportski duh;

9.međusobno sarađuju radi ostvarivanja ciljeva i zadataka utvrđenih Statutom, drugim aktima Udruženja i odlukama organa Udruženja;

10.učestvuju u stručnim aktivnostima Udruženja;

11.ostvaruju uvid u rad Udruženja i njegovih organa;

12.učestvuju u utvrđivanju plana i programa rada Udruženja;

13.ispunjavaju obaveze utvrđene Statutom i drugim opštim aktima Udruženja;

14.svojim radom i aktivnostima doprinose ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja;

15.čuvaju sportski i društveni ugled Udruženja;

16.izvršavaju punovažno donete odluke organa Udruženja;

17.učestvuju u obezbeđivanju sredstava za realizaciju ciljeva i zadataka Udruženja;

18.samostalno preduzimaju sve mere bezbednosti i zaštite zdravlja u bavljenju sportsko – rekreativnih aktivnosti, blagovremeno obezbeđuju ličnu zaštitnu opremu i osiguranje kao preventivne mere od povreda i nezgoda, kao i tehničku ispravnost bicikla;

19. da se primereno i pažljivo ponašaju prilikom svake akcije koje sprovodi Udruženje na javnim putevima različitim kategorijama, nekategorisanim stazama i šumskim putevima;

20.da lično snose svaku odgovornost prouzrokovanu njihovim nesvesnim postupcima.