Eko tema: Gradska deponija

Gradska deponija čvrtskog otpada „Jeremino polje“, nalazi se na potezu između severne obilaznice grada, naselja Sopot, obradive zemlje Poljoprivredne škole i nekadašnje fabrike “Metkor“. U eksploataciji je od maja 1989. godine. U periodu od jula 2004. do oktobra 2005. godine, nije vršeno odlaganje smeća, da bi se, posle prekida nastavilo sa odlaganjem i tehničkom rekultivacijom, po projektu Instituta „Kirilo Savić“. Na samoj deponiji režim rada definisan je pismenim uputstvom za interni saobraćaj i rad vozila, odnosno uputstvom za rad portira-čuvara na deponiji.

Stražarska služba uredno vodi evidenciju o vozilima koja odlažu material na deponiju. Radovi na gradskoj deponiji čvrstog odpada na lokaciji „Jeremijino polje“ – Sopot, u proteklom periodu odvijaju su se u skladu sa projektom „Sanacije, zatvaranja i rekultivacije“ istituta Kirilo Savić iz

Beograda, urađenom 2003. godine. Tehnološki, sada se radi na prvoj etapi projekta – uređenje postojeđeg stanja. Koristi se frontalno-kasetni sistem odlaganja smeća, sa zastiranjem inertnim materijalom, izrađeni su bio-trnovi, i izvedeno je ograđivanje deponije. Urađeni su geodetski profili deponije, radi upoređenja kota sa Projektom. Geodetsko snimanje pokazalo je da su okolni poljoprivredni proizvođači na više mesta ušli u prostor deponije. Važno je istaći, da usled povećane količine otpada u odnosu na planirani i dužeg vremenskog korišćenja pomenute deponije došlo je do dostizanja projektom planirane visine u određenim kasetama deponije.

U toku je izrada novog Projekta, jer je dobijeno pozitivno mišljenje Ministarstva za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje. Finansijska sredstva su obezbeđena iz budžeta Grada.

Pristupni put od severne obilaznice Požarevca do kapije deponije, je u solidnom stanju, kao i sve postavljene table upozorenja i rampa.

Trenutno se, materijal odlaže na platou, dimenzija 120×150 metara, sa frontom odlaganja prema zapadnoj strani deponije. Buldozer prihvata otpad odložen na platou za istresanje i odlaže ga u dubinskom radu.

Postavljena priručna ograda, na severnom delu deponije, od stubova i plastične mreže, ima ulogu da spreči rasturanje deponovne plastike i lakih materijala na okolno zemljište. Kao inertni materijal za prekrivku, koristi se zemlja i sličan materijal od iskopa u gradu i okolini. Na ovoj lokaciji se redovno meri koncentracija gasova počev od novembra 2005. godine. Merenja pokazuju prisustvo metana, kao i prisustvo ugljen dioksida i azotovih oksida.

Sam članak o gradskoj deponiji objavio je i najpoznatiji ekološki sajt u Srbiji: www.ekologija.rs/pozarevacka-deponija

Pročitaj sličnu temu