Značaj šuma

Značaj šuma:

 • šume imaju važnu ulogu u sprečavanju nastajanja bujica. slivna područja obrasla šumom imaju 30-50% niže vodostaje nego što imaju slivovi koji nisu obrasli šumom.
 • šuma sprečava eroziju zemljišta.
 • šuma je najbolji i najjeftiniji filter za dobijanje pitke vode.
 • retenciona sposobnost tla pod šumom meri se količinom 800-2500 m3 vode po 1ha površine.
 • svetske šume godišnje atmosferi daju 86 milijardi tona kiseonika a apsorbuju čak 119 milijardi tona ugljen-dioksida.
 • samo 4 bukova stabla kroz 100 godina obezbede kiseonik jednom čoveku za 80 godina života.
 • čovek može da živi bez hrane 5 nedelja, bez vode 5 dana a bez vazduha samo 5 minuta.
 • uloga šuma u prečišćavanju zagađene atmosfere je važnija od njene uloge u proizvodnji kiseonika.
 • visoke šume, površine od 1ha, u procesu fotosinteze oslobađaju 3 tone kiseonika a potroše oko 4 tone ugljen-dioksida.
 • bukove šume, površine 1 ha, mogu primiti čak 68 tona čađi i prašine.
 • jedno stablo divljeg kestena, starosti oko 30 godina, može da zadrži 120kg prašine i 80kg aerosola godišnje.
 • 1ha kleke godišnje emituje u atmosferu oko 30kg materija sa baktericidnim dejstvom, što je dovoljno za dezinfekciju omanjeg grada.
 • šuma smanjuje buku, što zavisi od tipa šume, gustine, visine grmlja, njegove olistalosti i godišnjeg doba.

 

Značaj šuma za okolinu:

 • oslobađaju kiseonik u procesu fotosinteze (1ha šume dnevno potroši oko 4t CO2 a oslobodi oko 3t O2)
 • apsorbuju gasove, sedimentiraju prašinu, filtriraju čvrste i radioaktivne čestice (stablo divljeg kestena staro oko 30 godina može zadržati oko 120kg prašine i 80kg aerosol godišnje)
 • baktericidno dejstvo (šumski vazduh je bogat eteričnim uljima koja uništavaju mikrobe)
 • filtriraju vodu, sprečavaju klizišta i erozije, smanjuju buku, ublažavaju klimatske promene, smiruju tišinom i odvojenošću ambijenta.
 • 29% Srbije je pod šumom,a treba 40% !
 • 1 ha bukove šume zadrži 500tona vode.
 • šuma na 1 ha proizvede oko 800 tona kiseonika godišnje.
 • za godinu dana 1ha četinarske šume filtrira 30-35 tona prašine, a na 1ha lišćarske šume se filtrira 50-76 tona prašine.

Pročitaj sličnu temu